Bestilling av DNA-test for privatpersoner:

1)      Du sender en bestilling om DNA-test ved å bruke våre bestillingsskjema. Er du usikker, ta kontakt på tlf 23 01 31 50 og vi hjelper deg. Dersom dere ønsker at partene som deltar skal være anonyme, så kan fiktive navn og fødselsdato legges inn. Det er da disse opplysningene som vil fremkomme i svarrapporten.

 

2)      Vi registrerer bestillingen og sender kontaktpersonen alle dokumenter i saken, det vil si avtale om DNA-test, samtykkeerklæringer og prøvetakningsutstyr (munnpensel og lagringskort for DNA) for alle som skal delta.

 

3)      Kontaktpersonen er ansvarlig for  å videreformidle samtykkeerklæringer og prøvetakingsutstyr til partene i saken, samt å gjennomføre betalingen (faktura sendes fra regnskapsavdelingen).

 

4)      Prøven (prøve fra innsiden av kinnet) kan tas hos helsepersonell/fastlege, eventuelt hjemme dersom dokumentasjon av prøvetaking anses å være uten betydning for deltakerne.

 

Dersom man velger/avtaler å ta prøven  hos helsepersonell/fastlege , bringes samtykkeerklæring og prøvetakingsutstyr (uåpnet) med til prøvetaking. Helsepersonell / fastlege tar prøven og bekrefter  samtidlig at det er tatt prøve av riktig person. Husk å ta med gyldig legitimasjon. Foreldre signerer for barn under 15 år. Helsepersonell/fastlege sender prøven direkte til Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF, for analyse.

Dersom man velger/avtaler å ta prøven hjemme, følger man instruksen som er vedlagt og sender prøven og samtykkeerklæring til Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF.

Prøver behøver ikke sendes inn samlet eller samtidig.

Prøvetakingsdokumentasjonen vil bli returnert til kontaktpersonen sammen med svarrapporten.

5)      Kontaktpersonen mottar svarrapporten når betalingen er registrert mottatt. Kopi vil bli sendt kontaktperson nr 2  hvis en slik er oppgitt. Kun partene i saken har krav på å få svarrapporten. Oslo Universitetssykehus HF har taushetsplikt.

 

SLEKTSKAPSUTREDNINGER

I all hovedsak følges samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor. I slektskapsutredninger er det ofte behov for utvidede analyser. Svartiden i slektskapsutredninger kan derfor være 3-4 uker mot 5-10 virkedager for en farskapstest.

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt